Conference secretariat

1615773608731588.jpeg 

  Dr. Zhu, Chuan-Yong

 (China Univ. of Petroleum, China)

     E-mail: ascht2021@upc.edu.cnCountdown

  • --

  • --

  • --

  • --

E
n
d
!

Date

meeting time

Registration on desk :

September 23, 2021 


Conference Date:

September 24-26, 2021


Deadline for online registration

September 20, 2021Organizer

Organized by

China University of Petroleum (East China)

Xi’an Jiaotong University分享按钮